ایران کد دربرنامه زنده بدون حاشیه

نقطه رسانه ای: برنامه زنده بدون حاشیه دیشب با حضورمدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران ورییس ستادتحول صنایع ومعادن به بررسی ایران کد وکارکردهای آن اختصاص داشت.

به گزارش خبرنگارما دراین برنامه که از ساعت 22و40 دقیقه الی 23و30 دقیقه از شبکه یک سیما پخش شد،مباحث گوناگونی چون ضرورت وجودی ایران کدودلایلی که دولت از گسترش آن حمایت می کند،تاثیر ایران کدبر تنظیم بازار،بهره وری وکمک به تحقق اصلاح الگوی مصرف،شفاف سازی نظام تولید وتوزیع،حمایت از حقوق مصرف کننده وکاهش هزینه‌های تولید دربنگاههای تولیدی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.
همچنین سیدرضا فاطمی مشاوروزیر صنایع ومعادن که مسئولیت پیاده سازی ایران کددر صنعت وبنگاههای صنعتی کشوررابرعهده دارددرباره مزایاومنافعی که پیوستن به این نظام ملی برای بنگاهها ایجادمی کند به طور مبسوط سخن گفت وازجامعه صنعتی کشورخواست هرچه سریعتر به آن بپیوندند.
مهندس احمد غلامزاده نیز از نهایی شده فعالیت ایران کددرفروشگاههای زنجیره ای خبردادواز مجموعه دستگاههای دولتی به ویژه دستگاههایی که براساس مصوبه هیات وزیران ملزم به همکاری در گسترش ایران کد شده اند خواست کمیت وکیفیت همکاری‌های خودراافزایش دهند.
گفتنی است دربخش هایی از این برنامه تنی چند از کارشناسان وشهروندان نظرات خودرادرباره ایران کدبیان کردند.