ایران‌کد: از مفهوم تا کاربرد

کتاب حاضر دستاورد تلاشی برای معرفی ایران‌کد و خدمات آن و انگیزها و نیازهایی است، که طراحی و پیاده‌سازی این سیستم را در سطح ملّی ضروری ساخته است.

کتاب حاضر دستاورد تلاشی برای معرفی ایران‌کد و خدمات آن و انگیزها و نیازهایی است، که طراحی و پیاده‌سازی این سیستم را در سطح ملّی ضروری ساخته است.