ﻰﻣﺍﺮﮔ ﺭﺎﻜﻤﻫ ............................................................................................. ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻯﺮﻳﺬﭘ‌ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﻕﺎﻠﺧ ﺮﻫﺎﻣ ﻯﺎﻫﻭﺮﻴﻧ ﻯﺪﻨﻤﻧﺍﻮﺗ ﻭ ﺵﺎﻠﺗ ﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﺎﻫ‌ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻯﺮﺜﻣ ﺶﻘﻧ ﻩﺪﺷ‌ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻯﺎﻫﺯﺍﺪﻧﺍ‌ﻢﺸﭼ ﻯﻮﺳ‌ﻪﺑ ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﺖﻛﺮﺣ ﺮﻴﺳ ﺭﺩ ﺎﺗ ﺪﻨﺷﻮﻛ‌ﻰﻣ ﻩﺭﺍﻮﻤﻫ ﻞﻴﻧ ﻯﺍﺮﺑ ﺩﻮﺑ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺪﻨﻠﺑ ﻰﻣﺎﮔ ﻥﻭﺰﻓﺍ ﻩﺰﻴﮕﻧﺍ ﻭ ﻒﻋﺎﻀﻣ ﺵﺎﻠﺗ ﺮﻫ ﮏﺷ‌ﻰﺑ ﻭ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺎﻔﻳﺍ ﻭ ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﻯﺎﻀﻋﺍ ﻰﻣﺎﻤﺗ ﻡﺎﻛ ﻪﻛ ﺩﺭﻭﺁ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺭﺎﺑ ﻪﺑ ﻦﻳﺮﻴﺷ ﻯﺍ‌ﻩﺮﻤﺛ ﻭ ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﻪﺑ .ﺩﻮﻤﻧ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﻦﻳﺮﻴﺷ ﺍﺭ ﻊﻔﻨﻳﺫ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻯﺎﺿﺭ ﺐﺴﻛ ﻭ ﻡﺮﻣ ﻪﺑ ﺖﻣﺪﺧ ﻥﺎﺸﻓﺪﻫ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻯﺍ‌ﻪﺘﺴﻳﺎﺷ ﻯﺎﻫ‌ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺯﺍ ﻞﻴﻠﺠﺗ ﺪﻨﻣﺭﺎﻛ ﺯﻭﺭ ﺕﺎﻠﻜﺸﻣ ﻊﻓﺭ ﺎﻫ‌ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻰﮔﺪﻧﺯ ﻯﺎﻫ‌ﻩﺮﮔ ﺶﻳﺎﺸﮔ ﻥﺎﺸﺷﺎﻠﺗ ﻭ ﺖﻤﻫ ﻪﻤﻫ ﻪﻛ ﻥﺎﻧﺁ .ﺖﺳﺍ ﺭﺎﮔﺩﺭﻭﺮﭘ .ﺖﺳﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺭﺩ ﺶﻣﺍﺭﺁ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﻭ ﻭ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ ﺎﻤﺷ ﻎﻳﺭﺩ‌ﻰﺑ ﻯﺎﻫ‌ﺵﺎﻠﺗ ﻭ ﺕﺎﻤﺣﺯ ﺯﺍ ﺪﻨﻣﺭﺎﻛ ﺯﻭﺭ ﮏﻳﺮﺒﺗ ﻦﻤﺿ ﻪﻠﻴﺳﻭ‌ﻦﻳﺪﺑ .ﻢﻳﺎﻤﻧ‌ﻰﻣ ﺖﻠﺄﺴﻣ ﻥﺎﻨﻣ ﺩﺰﻳﺍ ﻩﺎﮔﺭﺩ ﺯﺍ ﺍﺭ ﺎﻤﺷ ﻰﺘﻣﺎﻠﺳ ﻭ ﻖﻴﻓﻮﺗ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺮﻜﺸﺗ

کاتالوگ کالاها (بارکد خوان GS1)

شگفت زده شوید! کالاهای ایرانی را اسکن کنید و کاتالوگ الکترونیکی آنها را مشاهده نمایید!!!

اگر مایلید بدانید کشور سازنده یک محصول خاص کجاست با اسکن بارکد آن یا ورود سه رقم سمت چپ کد 13 رقمی محصول، پاسخ را بیابید.

کالایاب

با این برنامه با جستجوی نام کالای مورد نظربه لیست تامین کنندگان آن کالا دسترسی پیدا می کنید. می توانید از لیست مورد نظر، تامین کننده مورد نظر خود را انتخاب کرده و مواردی نظیر لیست محصولات و اطلاعات تماس تولید کننده را مشاهده نمایید.

همچنین این برنامه شما را قادر خواهد ساخت به طور تخصصی به جستجوی کالای مورد نظر پرداخته و با انتخاب مشخصات ، کاتالوگ الکترونیکی آن کالا را مشاهده نمایید.

حامیران

 این اپلیکیشن به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا با اسکن بارکد محصولات مختلف بتوانند به کاتالوگی که سازنده و یا تأمین‌کننده آن کالا ایجاد کرده است دسترسی داشته باشند.
همچنین اگر یک محصولی تولید داخل باشد آن را به اطلاع کاربر می‌رساند تا بدین‌وسیله آن‌ها به خرید کالای ایرانی ترغیب شوند.
این اپلیکیشن با نمایش کاتالوگ محصولی که سازنده و یا تأمین‌کننده ایجاد کرده است تا حد زیادی از جعلی بودن کالا پیشگیری می‌نماید. ممکن است یک جاعل از بارکد و لیبل سازنده دیگری برای محصولات خود استفاده کرده باشد.