ادعای کذب تحریم‌کنندگان دارو با کدینگ GS۱ مشخص می‌شود