آماده گنجانیدن نقش ایران کددرلایحه امور گمرکی هستیم

نقطه رسانه ای – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:آماده بررسی پیشنهادات وزارت بازرگانی برای گنجانیدن مباحث مربوط به ایران کد در لایحه جامع امورگمرکی هستیم.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ( ایران کد ) ارسلان فتحی پور افزود : یررسی لایحه جامع امورگمرکی همچنان دردستورکارکمیسیون اقتصادی قراردارد وپس از اتمام کار مجلس درباره لایحه برنامه پنجم توسعه به آن رسیدگی خواهیم کرد.
وی اظهارداشت:بررسی لایحه به این صورت است که مصوبات کمیسیون اقتصادی دراین مورد مانند تصویب صحن علنی مجلس بوده وبه طور آزمایشی برای مدتی اجرا ودرصورت موفق بودن تبدیل به قانون دائمی می‌شود.
وی تصریح کرد : لذا کماکان راه ارایه پیشنهاد برای گنجانیدن درمتن این لایحه باز است وما از آن استقبال می کنیم.
وی درباره پیشنهاد ایران کد مبنی بر اینکه گمرک به تطبیق فرآیندهای کاری خود بااستانداردهای اطلاعاتی ایران کد ملزم شود،گفت:اینکه دولت قبلا در مصوبه ای تمام دستگاهها راملزم به تطبیق فرآیندهای کاری شان باایران کدکرده است،اهمیت اجرای این نظام درکشوررا می رساند ومجلس نیز می تواند با تبدیل آن به قانون اهتمام بیشتری دراجرای آن بکند،به ویژه آنکه گمرک دروازه بان کشوراست وباید از نظم خاص اطلاعاتی برخوردار باشد.
فتحی پور افزود:هرچند باید با دعوت از مقامات گمرک ازآنان سوال کنیم چراخودشان هنگام بررسی این لایحه در دولت توجه به ایران کدرادرمتن ارسالی به مجلس نگنجانیده اند،اماشخصا نظرم این است که ورود ایران کد به لایحع امور گمرکی باعث بهبود فرآیندهای گمرکی وکمک به سازمان گمرک ایران خواهدشد ولذا از آن حمایت می کنم.