آشنایی بازپرسازی موثر و کارآمد

 مقدمه

موضوع بازپرسازي مؤثر و کارآمد نخستین بار توسط هيئت مديره ECR اروپا مطرح شد و با کمک کارگروه پروژه تبادل الکترونيکي داده‌ها (EDI) در اروپا توسعه داده شد.
يکي از اهداف و مقاصد مشترک پروژه‌هاي ECR و EDI بهبود درک مشترک از اصول و تکنيکهاي ضروري فرايندهاي تجاري است. استفاده از زبان مشترک اساس فهم مشترک است و مانند بسياري از قواعد مديريتي، ECR به گسترش ترمينولوژي (اصطلاحشناسي) خاص خود و کلمات و اختصارات مربوطه ‌مي‌پردازد.

مقدمه

موضوع بازپرسازي مؤثر و کارآمد نخستین بار توسط هيئت مديره ECR اروپا مطرح شد و با کمک کارگروه پروژه تبادل الکترونيکي داده‌ها (EDI) در اروپا توسعه داده شد.
يکي از اهداف و مقاصد مشترک پروژه‌هاي ER و EDI بهبود درک مشترک از اصول و تکنيک‌هاي ضروري فرايندهاي تجاري است. استفاده از زبان مشترک اساس فهم مشترک است و مانند بسياري از قواعد مديريتي، ECR به گسترش ترمينولوژي (اصطلاح‌ شناسي) خاص خود و کلمات و اختصارات مربوطه ‌مي‌پردازد.
پروژه بازپرسازي مؤثر كه اختصاراً ER ناميده مي‌شود، به منظور تعريف مجموعه‌اي از فرايندهايي كه در آن‌ها ميزان عرضه به تقاضاي مشتريان نزديك‌تر باشد‏‌‏، به وجود آمد‎. اين پروژه شامل همكاري نزديك و تبادل دوطرفه اطلاعات بين تمامی شرکای تجاري است و هدف آن، بيشينه كردن كالاهاي در دسترس در عين كمينه كردن موجودي و حمل‌ونقل در زنجيره تأمین است. پروژه EDI به منظور تعريف چهارچوبي براي يك سيستم بدون كاغذ و خودكار براي تمام ارتباطات ميان خرده‌فروش‌ها و تأمین‌کنندگان تعريف شده است.

اهداف پروژه جزئيتر ER عبارت‌اند از:

 •  تعريف دامنه بازپرسازي مؤثر و اصول کسب‌وکاری كه اين موضوع در آن عملي مي‌شود.
 •  توسعه محدوده مدل‌هاي بازپرسازي مؤثر
 •  تعيين ميزان موجودي در فرايند بازپرسازي
 •  ترويج استاندارهاي EDI جهت استفاده در بازپرسازي مؤثر
 •  تعريف بلوك‌هاي ساخت بازپرسازي مؤثر پايهاي و عناصر مهم براي اجراي آن
 •  توسعه متدولوژي اجراي مدل‌ها

 رساندن كاربران استفاده از بازپرسازي مؤثر به تعدادي قابل توجه در گروه‌های خواربارفروشی از طريق نشان دادن مزايا و دستاوردهاي اثبات شده به وسیله نمونه‌هاي آزمايشي اجرا شده
همچنین اهداف پروژه EDI كه به منظور تكميل مدل‌هاي بازپرسازي مؤثر طراحي شده است، عبارت‌اند از:

 

 

 •  تعريف حداقل مجموعه تراكنش‌ها براي تجارت پايه بين توليدكنندگان و خرده‌فروش‌ها
 •  تعريف استاندارد پيام عمومي
 •  افزايش تعداد كاربران
 •  تعريف تراكنش‌هاي EDI توسعه يافته جهت پشتيباني از مدل‌هاي بازپرسازي مؤثر پيشرفته تر
 •  توافق بر سر زیرساخت‌های EDI و استانداردهاي پيام مورد نياز براي پشتيباني تراكنش‌ها
 •  تسريع در استفاده از EDI در بازپرسازي مؤثر

در این مقاله به تشریح مفاهیم ER و نقش آن در بهبود زنجیره تأمین پرداخته شده است.

 

بازپرسازی چیست؟

 

 معرفی بازپرسازی مؤثر

Efficient (صفت) به معنی: 1- بهره ور با كمترين اتلاف كار و تلاش، 2- توانا و کار کردن به صورت اثربخش، 3- تأثیرگذار بودن
Replenish (فعل، متعدي) به معنی: دوباره پر کردن، دوباره نو کردن (كالا يا موجودي)
در اين تحقيق، بازپرسازي مؤثر فرايندي است كه با پر كردن قفسههاي فروشگاه (يا انبار) با فراهم آوردن محصول خوب در مکان خوب در بهترين زمان به مقدار مناسب و بهترين روش ممکن کمک ميکند. اجزاي ECR به وسیله يک جريان آزاد اطلاعات دقيق و به موقع حمايت شده و با جريان کالا در سراسر زنجيره تأمین يکپارچه ميشوند. درواقع ER فرايند پرکردن قفسه‌هاي فروشگاه با تركيب صحيح كالاها و كمينه كردن تلاش زائد، كه در قالب واژه‌هاي هزينه كم و سطح بالاي خدمات مشتري قابل اندازهگيري است، سروکار دارد. بازپرسازی مؤثر شامل استفاده فعال از باركد، اسکن و ارتباطات الكترونيكي به گونهاي كه اطلاعات از جريان كالاها پيشي ‌گيرد؛ و همچنين شامل فرايند جابجايي و مسئوليت‌هايي براي تواناترين شركاي زنجيره تأمین است. شواهد ناشي از آزمايش‌ها نشاندهنده مقياس بهبودهاي ممكن است. اين بهبودها حاصل كاربرد تعدادي از تكنيك‌هاي ER هستند. به طور كلي، کارآمدی از دو سطح ذيل به دست مي‌آيد:

 •  حفظ سطح بالاي كالاهاي در دسترس در عين كم كردن موجودي
 •  انبارش و حمل كالاهاي در دسترس به مؤثرترین شيوه

اگرچه تعريف بازپرسازي بر جايگزيني كالاهايي كه در روز گذشته فروخته شدند، دلالت دارد و اين جايگزيني متكي بر تقاضاي مصرفكننده است، اما بازپرسازي شامل افزايش كالاي در دسترس امروز در پاسخ به آنچه در روزهاي بعد فروخته خواهد شد، است.
در حالی که داده‌هاي روزانه فروش، پايه قابل اعتماد بیشتري براي بازپرسازي نسبت به شيوه‌هاي سنتي مديريت موجودي خرده‌فروش ارائه مي‌كنند، نياز به پيشبيني فروش آينده به ویژه پيش‌بيني مربوط به ارتقا همچنان وجود دارد. ارائه كالا در پاسخ به فروش پيش‌بيني شده، تأمین يا ذخيره ناميده مي‌شود، ازاین‌رو بهتر است بگوييم مصرف، محرك بازپرسازي مؤثر است و شامل ذخيره و تأمین مؤثر است.

1-طبيعت شبكه توزيع بين توليدكننده و خرده‌فروش به متغيرهاي زيادي وابسته است، ويژگي‌هاي فيزيكي كالا (مانند چرخه عمر كالا يا فسادپذيري آن)، ماهيت فرايند توليد، حجم فروش و توزيع جغرافيايي بازارها. انواع مختلفي از زنجيره تأمین وجود دارد؛ ازاین‌رو در اين نوشتار براي توصيف آن‌ها و شناسايي مناسبترين تكنيك‌هاي بازپرسازي مؤثر، شيوهاي ارائه شده است.
 

در پیچیده‌ترین حالت، بازپرسازي مؤثر از طريق مديريت گروه كالا با بعد تقاضا مرتبط است. مديريت گروه كالا، مديريت دستهاي از كالاهاي مرتبط توسط توليدكننده، توزيعكننده و خرده‌فروش، به يك شيوه يكپارچه از توليد تا فروش نهايي است؛ به گونهاي كه ارزش مصرفكننده بيشينه شود. اين فرايند مديريت، نيازمند يك پايگاه داده از مشتري‌هاي فروشگاه است تا بتواند پايهاي براي تحليل رفتار خريد و علائق ارائه دهد و علاوه بر آن سامانه اسکن نقطه فروش به منظور ارائه داده‌هاي فروش جديد كه ممكن است از طريق كارت‌هاي وفاداري به پايگاه داده مشتري مرتبط شوند.
اين پايگاه‌هاي داده ممكن است به همراه سامانه‌هاي اسکن عملكرد علامت تجاري، جهت بهبود قابليت اعتماد، پيش‌بيني‌هاي فروش و به همراه برنامه‌ريزي چيدمان قفسه‌ها و سامانه مديريت فضا‏‌‏، به منظور افزايش دقت بازپرسازي بكار روند.

 

هدف از معرفي تكنيك‌هاي بازپرسازي مؤثر

هدف از معرفي تكنيك‌هاي بازپرسازي مؤثر، بهبود مؤثر فرايندهاي بازپرسازي است. به هر حال تمام اين تكنيك‌ها بايستي با دقت مورد استفاده قرار گيرند. در صورتی كه استفاده از يك تكنيك در يك ناحيه، منجر به كاهش مؤثر در ناحيه ديگر شود، هيچ ارزشي به دست نمي‌آيد.
يك عنصر كليدي در اينجا موازنه است؛ جايي كه هدف، بهينه كردن تعادل هزينه‌هاي عملياتي، موجودي‌ها، بهره‌برداري از ظرفيت و سطوح خدمات در تمام زنجيره تأمین به منظور افزايش سود مصرفكننده و شركاي تجاري است. اين مهم تنها در جايي محقق مي‌شود كه اين درك حاصل شود كه کارآمدی از انتقال هزينه‌هاي حمل‌ونقل از يك طرف تجاري، به طرف ديگر حاصل نمي‌شود؛ بلكه از تشريك مساعي حقيقي همراه با دسترسي و تبادل آزاد داده‌هاي اساسي حاصل مي‌شود. بازپرسازي مؤثر بايد بر اساس ديدگاه‌هاي مشترك و مورد توافق فروش واقعي و پيش‌بيني شده باشد.
براي اينكه سود مصرفكننده بيشينه شود، حجم زيادي از اصول كاري و قالب‌هاي پيام‌هاي استاندارد مورد نياز است. بازپرسازي مؤثر همچنين نيازمند تعهد ويژه مديريت نيز هست. اين امر بدين معني است كه مهارت‌ها، منابع و اطلاعات در دسترس بايد براي مديريت گروه كالا در فروشگاه ارائه شود. استفاده ابتكاري از تجهيزات و كارخانه و طرح فرايندهاي کسب‌وکار نيز براي به دست آوردن سود، مورد نياز است. ساختار هزينه نيز بايد ميان شركاي تجاري واضح باشد.
طرح‌هاي فعاليت مشتري نيز براي هم‌زمان‌سازی با توليدكننده و قابليت لجستيكي نياز است. درنهایت ارتباط بين مشتري‌هاي متفاوت و كانال‌هاي توزيع نيازمند يكپارچه‌سازي برنامه‌ها و عمليات است، به عنوان نمونه در برنامه‌ريزي فعاليت در فروشگاه، ارتباطات با برنامهريزي توليد و جاريسازي موجودي (جايي که پيشبيني و تعيين فروش مؤثر، سياستهاي مديريت موجودي مؤثر ‌مي‌بايست برقرار شود) و سرانجام انتقال الکترونيکي وجوه قابل مشاهده است. افزايش انعطافپذيري توليد و شبكههاي فيزيكي توزيع براي افزايش تنوع محصول، كاهش زمان تحويل و الزامات بسته‌بندي سفارش مورد نياز است. انعطافپذيري در به اشتراك گذاشتن منابع حمل‌ونقل بايد داراي استاندارد بسته‌بندي، ظرفيت بار مؤثر و قابل بازگشت باشد.

 

ادامه مقاله آشنایی بازپرسازی موثر و کارآمد را در وبسایت e-code.ir بخوانید.