اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان در سال 1374 و با هدف گسترش فن آوری اطلاعات در سطح زنجان و استان تاسیس و شروع به فعالیت کرد. این اتاق در تاریخ 01/06/ 1401و با کد نمایندگی 00101 بعنوان نماینده مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در استان زنجان انتخاب گردید و از همان ابتداء با جذب آموزشی و بکارگیری  کارشناسان  مجرب  متعهد اقدام به عضویت  و صدور کد ملی کالا و کد GTIN در سریع ترین زمان ممکن و مشاوره در زمینه کدینگ کالا  برای اشخاص حقیقی و حقوقی نموده است .

حوزه فعالیت

  • ارائه مشاوره رایگان با حضور مشاوران زبده کاری در طول هفته در اتاق بازرگانی زنجان

مشاور امور مالیاتی، مشاور امور بیمه و تامین اجتماعی،  مرکز داوری

  •  مرکز شتاب دهنده صادراتی اتاق بازرگانی زنجان

ایـن مرکـز در محـل اتـاق بازرگانـی زنجـان مسـتقر بـوده و بـا حمایـت هایـی از قبیـل اعطـای محـل بـه صـورت رایـگان،ظرفیـت مناسـبی بـرای حمایـت از ایـده هـا و طـرح هـا و کسـب و کار نویـن و دانـش بنیـان دارد.

  •  برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حوزه تجارت و اقتصاد به صورت رایگان برای عموم علاقه مندان

سـالانه بـه صـورت متوسـط 32دوره آموزشـی بـا نیازسـنجی از مخاطبـان و بـر اسـاس تقویـم آموزشـی بـرای علاقه منـدان بـه حـوزه تجـارت و اقتصـاد بـا حضـور مجـرب تریـن اسـاتید ایـران بـه صـورت حضـوری و یـا در بسـتر وب برگزار می شود .

  •  تالار تهاتر اتاق بازرگانی زنجان

صفحــه‌ای اختصاصــی در وبســایت اتــاق زنجــان بــا عنــوان «تــالار تهاتــر» راه انــدازی شــده کــه در آن موقعیــت کاری صادرکننــدگان و واردکننــدگان را در حوزه هــای تجــاری بــه یکدیگــر معرفــی میکنــد تــا در صــورت تفاهــم طرفیــن، امــکان اســتفاده از کوتاژهــای صادراتــی یکدیگــر فراهــم و مبادلــه کنــد.

  • کمیسیون ها و تشکل های اتاق بازرگانی زنجان

کمیسـیون هـای تخصصـی در اتـاق هـای بازرگانـی بـر اسـاس قوانیـن اتـاق بازرگانـی ایـران بـه عنـوان اتـاق فکـر و بـازو هـای مشـورتی بخـش خصوصـی شـکل گرفتـه اسـت. تشـکل هـای اتـاق بازرگانـی نیـز مشـکلات هـر صنـف را بـه صـورت تخصصـی بررسـی و پیگیـری و مطـرح مـی کنند و سـاماندهی و پیگیـری مشـکلات فعـالان هـر حـوزه را پیگیـری مـی کنند. در حال حاضر اتاق بازرگانی زنجان دارای 6کمیسیون تخصصی و 8تشکل فعال می باشد.

  • صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
  • برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان
  • صدور گواهی مبداء برای صادرکنندگان کالا
  • تعداد عضوگیری توسط نمایندگی:

تعداد 45 عضو حقوقی و حقیقی، خدمات خود را از این شرکت دریافت می نمایند.

مديرعامل : صمد یوسفی اصل

دکترای  DBA

کد نمایندگی: 00101

شرکت نمایندگی: اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

ساعت کاری :

7:30 الی 14:15

رابط پاسخگو:

سمیه ضیغمی منفرد

شرح فعالیت

صدور کد عضویت جدید
ایجاد کاتالوگ الکترونیک ایرانکد
صدور بارکد بین المللی GTIN
صدور گواهی عضویت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
صدور صورتحساب های مرتبط با خدمات مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
صدور شناسه خدمت

آدرس و شماره تلفن

آدرس:

زنجان، جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات (روبروی شرکت برق منطقه ای) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان

تلفن: 

02433463770-74

واتساپ و تلگرام :

کد پستی:

پایگاه اینترنتی:

www.zccima.ir