دکتر مهدس تاجیک

دکتر مهدی تاجیک

عضو غیر موظف هیأت مدیره

شماره تلفن: -

عضو غیر موظف هیأت مدیره

سوابق تحصیلی

  • دکتری مدیریت سیستم ها، گرایش سیستم دینامیک

سوابق اجرایی

  • معاون رئیس دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران
  • دستیار دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  • مدیر توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران