فرامرز حضرتی

فرامرز حضرتی

مدیر توسعه منابع

شماره تلفن: 02188935066

مدیر توسعه منابع

سوابق تحصیلی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیک
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی

  • مدیر امور مشترکین مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران
  • سرپرست امور مشترکین مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران
  • مدیراطلاعات پایه مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران
  • سرپرست اطلاعات پایه مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران
  • کارشناس اطلاعات پایه مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران
  • کارشناس کنترل اطلاعات واستاندارد مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران
  • کارشناس کدینگ اطلاعات پایه مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران