ره نگار فردا

مهمترین هدف شرکت راه اندازی خدمات ملی مکان مبنا (LBS) برای ارائه مستقیم سرویس های GPS ،Tracking و Navigation می باشد.