ارقام رایانه

نمایندگان مرکز

شماره تلفن: 02433474748
مدیرعامل : محمد حسین عزت اللهی تنها کد نمایندگی: ۰۰۰۲۲
ساعت کاری مرکز : ۷/۳۰ لغایت ۱۵/۳۰ رابط پاسخگو: بهنام شبیری

گالری تصاویر

آدرس و شماره تلفن

 زنجان، بلوار دانشجو، اراضی پایین کوه، خیابان اصلی میثاق، نبش میثاق چهاردهم، شماره ۲۴۰

تلفن : ۰۹۲۲۹۲۵۸۷۷۳ – ۰۲۴۳۳۴۷۴۷۴۸

فکس: ۰۲۴۳۳۴۷۴۷۴۸