معرفی اعضای هیئت‌مدیره و مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سوابق
۱ محمدرضا یاورزاده عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل سوابق
۲ حمیدرضا آرمان عضو موظف هیات مدیره سوابق
۳ مهدی تاجیک عضو غیر موظف هیات مدیره سوابق
حوزه دفتر مدیرعامل
۱ مشاورین
۲ حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
۳ نماینده حراست
۴ مرکز برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه
حوزه توسعه کسب و کار و بازرگانی
۱ فرهاد صادقی نژاد مدیر امور مشترکین سوابق
۲ سید مصطفی حسینی مدیر بازاریابی و توسعه بازار سوابق
۳ مهدی براتی سرپرست امور تامین‌کنندگان سوابق
حوزه توسعه استانداردها
۱ مهدی فتح‌الهی مدیر اطلاعات پایه سوابق
۲ مجتبی صالح دوست مدیر کدینگ سازمانی سوابق
۳ مهدی براتی مدیر توسعه استانداردها و طرح‌های کاربردی سوابق
حوزه فناوری اطلاعات
۱ منصور حسنی مدیر شبکه و زیرساخت سوابق
۲ حسین اقبالی مدیر پشتیبانی سیستم‌ها سوابق
۳ حسین باقری مدیر طراحی و توسعه نرم افزار سوابق
حوزه توسعه مدیریت و منابع
۱ سیده آمینه عالم‌بین مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سوابق
۲ میثم احمدی مدیر امور مالی سوابق
۳ مدیر امور حقوقی و قراردادها سوابق
۴ مدیر آموزش سوابق