مدیریت دارایی‌ها با استاندارد‌ها ( مدیریت اموال سازمان با جی اس وان ) GS1 Iran

با سیستم مدیریت اموال و مدیریت دارائی‌های جی اس وان که بر اساس استاندادرد‌ها و راهکارهای جی اس وان جهانی توسعه یافته است ، هزینه‌های سازمان را تا چندین برابر بهینه سازی نمایید .