نرم افزار مدیریت تولید و توزیع محصولات پروتئینی

The Glabal Language Of Business
منطبق با استانداردها و راه حلهای بین المللی GS1

 

ما یک نهاد بین المللی هستیم ...

سازمان GS1 ، یک نهاد بینالمللی غیرانتفاعی و غیرسیاسی با سابقهای 40 ساله است که توسعه و مدیریت فراگیرترین سیستم استانداردهای زنجیره تأمین در دنیا را برعهده دارد. استفاده از استانداردهای GS1 ، کارآیی و اطمینان و شفافیت را در زنجیرههای تأمین بخشهای مختلف تضمین میکند.