راه حل‌های GS1 : پیگیری و مدیریت دارایی

پیگیری و ردیابی اموال به منظور :

بهبود در بهره برداری

بهبود راندمان زنجیره تامین

کاهش موجودی دارایی

کاهش زمان جستجوی دارایی ها

بهبود تعمیر و نگهداری بر اساس زمینه کاری دارایی ها