بهترین ابزار بین المللی استاندارد، GTIN شناسه

شناسه GTIN ، بهترین ابزار استاندارد بین المللی


The Global Language Of Business
برای بهینه سازی سیست مهای اطلاعاتی، در زنجیره تأمین محصولات صنعت بهداشت و درمان

 

زنجیره تأمین دارو و لوازم پزشکی کشور، شامل کلیه فعالان مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، از سازما نهای نظارتی گرفته تا تولیدکنندگان تا مصرف کننده نهایی، یعنی بیمار است. عدم وجود زبان مشترک و فرایندهای استاندارد در تعامل بین ذی نفعان این زنجیره، موجب کند شدن فعالیت ها، افزایش هزین هها، کاهش دقت در تصمیم گیر یها و افزایش خطاهای پزشکی می‌شود و معضلات و مخاطرات بسیاری را برای هریک از فعالان ان صنعت در پی خواهد داشت. سازمان جهانی GS1 در طی بیش از 40 سال فعالیت خود در حوزه طراحی، توسعه و جاری سازی استانداردهای بی نالمللی مرتبط با زنجیر ههای تأمین و تقاضا، راهکارهایی بسیار کارآمد را برای حوزه بهداشت و درمان ارائه کرده است که در ادامه، به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد.