معرفی مدیران مرکز

 

معرفی مدیران

ردیف

نام و نام خانوادگی سمت سوابق
1 محمدرضا یاورزاده عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل سوابق
2 حمیدرضا آرمان عضو موظف هیات مدیره سوابق
3 مهدی تاجیک عضو غیر موظف هیات مدیره سوابق
4 علیرضا خزائی معاون مدیرعامل سوابق

حوزه توسعه کسب و کار و بازرگانی

1 فرهاد صادقی نژاد مدیر امور مشترکین سوابق
2 سید مصطفی حسینی مدیر بازاریابی و توسعه بازار سوابق
3 مهدی براتی سرپرست امور تامین‌کنندگان سوابق
حوزه توسعه استانداردها
1 مهدی فتح‌الهی مدیر اطلاعات پایه سوابق
2 مجتبی صالح دوست مدیر کدینگ سازمانی سوابق
3 مهدی براتی مدیر توسعه استانداردها و طرح‌های کاربردی سوابق

حوزه فناوری اطلاعات
1 منصور حسنی مدیر شبکه و زیرساخت سوابق
2 حسین اقبالی مدیر پشتیبانی سیستم‌ها سوابق
3 حسین باقری مدیر طراحی و توسعه نرم افزار سوابق

حوزه توسعه مدیریت و منابع
1 سیده آمینه عالم‌بین مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سوابق
2 میثم احمدی مدیر امور مالی  سوابق
3 - مدیر امور حقوقی و قراردادها سوابق
4 - مدیر آموزش سوابق