ردیف استان نام نماینده

صفحات

۱ آذربایجان شرقی پارلار وطن صفحه نماینده
۲ آذربایجان شرقی خزر کاو شرق صفحه نماینده
۳ آذربایجان غربی ارتباطات و توسعه راهکار آفرین بین الملل صفحه نماینده
۴ اردبیل سامانه های هوشمند نسل پنجم صفحه نماینده
۵ اصفهان کیمیاگران سرزمین رایانه صفحه نماینده
۶ البرز مهرازان ارگ فردوس پارس صفحه نماینده
۷ البرز آذین سیستم هوشمند صفحه نماینده
۸ بوشهر تعاونی تجارت پایدار ایرانیان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و یک صفحه نماینده
۹ تهران مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی صفحه نماینده
۱۰ تهران بهینه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه صفحه نماینده
۱۱ تهران فراز بوستان دانش صفحه نماینده
۱۲ تهران تحلیل سیستم غرب صفحه نماینده
۱۳ تهران پردازشگران نواندیش صفحه نماینده
۱۴ تهران سخاروش صفحه نماینده
۱۵ تهران تجارت فرا داده کوشا صفحه نماینده
۱۶ چهارمحال و بختیاری بین المللی و بازرگانی پارسیس جهانبین صفحه نماینده
۱۷ خراسان رضوی مشاوران مشکات شرق صفحه نماینده
۱۸ خراسان رضوی اطلاع رسانی رایانه ای علمی صنعتی خراسان صفحه نماینده
۱۹ خراسان شمالی رهیافت سامانه های الکترونیکی صفحه نماینده
۲۰ خوزستان فن آوری اطلاعات طرح نگار صفحه نماینده
۲۱ خوزستان فرزانگان نوین زاگرس صفحه نماینده
۲۲ زنجان ارقام رایانه زنگان صفحه نماینده
۲۳ سیستان و بلوچستان تعاونی طراحی و مونتاژ کامپیوتر نیمروز ۱۸۶۰ زاهدان صفحه نماینده
۲۴ فارس ارتباط گستر همراهان صفحه نماینده
۲۵ قزوین فنی مهندسی خدماتی صمیان صنعت صفحه نماینده
۲۶ قم موسسه آموزش علوم بازرگانی استان قم صفحه نماینده
۲۷ قم گرمای اقتصاد تابان پارس صفحه نماینده
۲۸ کردستان فرداد مهام ویدا صفحه نماینده
۲۹ کرمان تجاری و ساختمان سازی پردیس جنوب شرق صفحه نماینده
۳۰ کرمان آموزش علوم اقتصادی و بازرگانی کرمان صفحه نماینده
۳۱ کرمانشاه پیشبران کیفیت سامانه صفحه نماینده
۳۲ کرمانشاه اندیشه نگار غرب صفحه نماینده
۳۳ گلستان درفش کاویان غرب گلستان صفحه نماینده
۳۴ گیلان سیب سامانه رشت صفحه نماینده
۳۵ هرمزگان صدرا علوم بندر عباس صفحه نماینده
۳۶ هرمزگان عصر رایانه بندر صفحه نماینده
۳۷ همدان رایانه کاران همدان صفحه نماینده
۳۸ یزد یزد راستین کویر صفحه نماینده